ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Elektroinštalácia vo vašom byte alebo dome

BLESKOZVODY
Zrealizujeme bleskozvod k vášmu domu

ELEKTROPORUCHY
Opravíme aj neopraviteľné elektrické poruchy vo vašej domácnosti

MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV
Vymeníme vám bytový alebo domový rozvádzač

PROJEKTOVANIE
Objektov a elektrických prípojok

REVÍZIE
Majte bezpečnosť pod kontrolou

Fotovoltaické panely?

 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE) RESP. FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE

Slúžia na výrobu elektrickej energie.

Tieto energetické systémy sú určené hlavne pre domácnosti.

Ide o možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností! Možnosť využiť energiu zo slnka! Ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!! Taktiež je tu možnosť vďaka štátnemu výkupu ušetriť na účtoch za elektrinu. Navyše stanete sa ekologický. Prispejete k šetreniu životného prostredia a šetreniu energie!

ČO JE „MALÝ ZDROJ”

Podstatne menej administratívy ako v minulosti čaká domácnosti, ktoré sa od januára 2014 rozhodnú pre inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne s tým, že nebudú žiadať doplatok. To platí pre výrobu elektriny v tzv. malom zdroji s inštalovaným výkonom elektriny do 10 kW výrobcom, ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5 násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby. No každý si bude musieť poriadne zvážiť, aký výkon si dá nainštalovať, pretože bude chcieť väčšinu elektriny spotrebovať priamo v domácnosti. Je to možné, ak domácnosť upraví svoje správanie a zváži investíciu do akumulačného zdroja, v ktorom bude môcť prebytok elektriny vyrobenej cez deň za slnečného počasia uskladňovať, aby ju mohla využiť neskôr.

MALÝ ZDROJ S INŠTALOVANÝM VÝKONOM DO 10 KWP

Malé rodinné elektrárne do 10 kW majú nárok na štátnu dotáciu z programu zelená domácnostiam. Maximálna výška podpory bez batérií je 2550 €.

Skrátenie času na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie. To sú zákonom stanovené výhody malého zdroja na výrobu elektriny, ktoré môžu využívať od 1. januára 2014 domácnosti, ak väčšinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami a zariadenia im nainštalujú inštalatéri s osvedčením.

Množstva energie, ktoré môžeme fotovoltickou elektrárňou získať je závislé od množstva dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré sa v priebehu roka mení, preto sa pri fotovoltaických článkoch udáva špičkový výkon Wp. Zaujímavým údajom pri výpočte sú stredné hodnoty výkonu slnečného žiarenia v jednotlivých oblastiach a úrovne slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu 1m2 pri sklone 35 stupňov v našich podmienkach v závislosti na ročnej dobe.

Elektrickú energiu, ktoré je možné získať v priebehu jedného dňa z článku je možné určiť na základe nasledujúceho vzťahu:

P (kWh/deň) = kWP.kWh/m2/deň.η
Kde: kWP – je špičkový výkon článku uvedený v kW
KWh/deň – je úroveň slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu 1m2/deň
η – je účinnosť celého systému, táto býva zvyčajne 80% pre systémy pripojené na elektrickú sieť.

Zelená domácnostiam

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam.

Výška podpory a viac informácií:

AKTUÁLNE SADZBY

fotovoltické panely (v rodinných domoch)
1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

max. však 2 450 € na inštaláciu bez akumulácie.

500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.

 

AKÁ JE MIERA A VÝŠKA PODPORY?

Podpora je nastavená tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov.

Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.

Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

PODĽA ČOHO SÚ URČENÉ SADZBY PODPORY NA 1 INŠTALOVANÝ KILOWATT VÝKONU?

Zverejnené sadzby na 1 inštalovaný kW výkonu zariadenia vyplývajú z aktuálnych celkových výdavkov na typické, tzv. modelové inštalácie. Prehľad  aktuálnych celkových výdavkov na takéto inštalácie získava SIEA prostredníctvom prieskumu trhu. Posudzované výdavky zahŕňajú, dodávku a montáž zariadenia, všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok.

PREČO JE STANOVENÝ MAXIMÁLNY LIMIT PODPORY NA JEDNU INŠTALÁCIU?

Limitná suma na inštaláciu je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú slovenské domácnosti. Prostriedky budú vďaka tomu rozdelené rovnomerne a nebudú zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahom väčších inštalácií.

Maximálne limity majú domácnosti motivovať k tomu, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali sami, a pred inštaláciou zariadení na výrobu tepla zrealizovali opatrenia na zníženie 

AK DOMÁCNOSŤ VYUŽIJE PODPORU, DOKEDY MUSÍ ZARIADENIE VYUŽÍVAŤ?

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Domácnosť sa podpísaním zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, zaväzuje predovšetkým udržiavať nainštalované zariadenie v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel minimálne po dobu dvoch rokov od dátumu ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky. V zmluve je stanovená aj povinnosť uchovávať príslušnú dokumentáciu a umožniť v prípade potreby kontrolu inštalácie.

ODKEDY BUDE MOŽNÉ INŠTALOVAŤ ZARIADENIA, NA KTORÉ SA BUDE POSKYTOVAŤ PODPORA?

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude prebiehať v rámci jednotlivých kôl, pre ktoré budú definované osobitné podmienky. Prvé kolo podpory bude vyhlásené po schválení národného projektu Zelená domácnostiam a po ukončení kontroly, v rámci ktorej Európska komisia preveruje pripravenosť jednotlivých sprostredkovateľských organizácií na administráciu podpory.

Cieľom SIEA je, aby bolo možné prvé kolo podpory vyhlásiť čo najskôr, aby mohli domácnosti využívať prvé zariadenia ešte tento rok. Predpokladá sa, že národný projekt bude spustený v jesenných mesiacoch.

SOLÁRNE FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY A SOLÁRNE TERMICKÉ SYSTÉMY

FOTOVOLTICKÉ SOLÁRNE SYSTÉMY

Elektrická energia, vyrobená v solárnych fotovoltaických paneloch, sa využíva na zníženie spotreby elektrickej energie v domoch, vozidlách, chatách… Fotovoltická elektráreň, Fotovoltický ostrovný systém a fotovoltický solárny záložný systém.

TERMICKÉ SOLÁRNE SYSTÉMY 

Solárny systém na prípravu teplej vody absorbuje energiu zo slnka cez kolektorové pole. Slnečná energia je potom prevedená buď priamo alebo nepriamo (v závislosti na systéme) do zásobníku vody. Keď nie je dostatok energie zo slnka pre ohrev vody v zásobníku, tak je voda ohrievaná externým zdrojom (kotol elektrický, plynový alebo špirála).

  ZÁLOŽNÝ SOLÁRNY SYSTÉM

Solárne elektrárne sa v prípade výpadku prúdu odpojí od rozvodnej siete DS a neposkytuje potom už žiadny elektrický prúd – ani pre dodávku do rozvodnej siete, ani na napájanie spotrebičov v dome. Systémom Sunny Backup od SMA túto medzeru vypĺňa: Ako doplnok k FV systému prepne tento systém v prípade výpadku siete automaticky na ostrovnú prevádzku. Systémom Sunny Backup môžete vybaviť akýkoľvek FV systém sa striedačom SMA rovnako ako nové FV systémy. Ďalšia výhoda: Vďaka zapojeniu FV systému môže byť batérie malá, a tým cenovo výhodná – spravidla totiž musia vyplňovať iba nočné hodiny. Systém Sunny Backup ponúkame v predkonfigurovaných sadách: pre všetky výkonové triedy od 1 do 100 kW. Jednoduchá inštalácia a možnosť modulárneho rozširovania.

Solárne ostrovné systémy

Solárne ostrovné systémy pre vás vytvárajú nezávislé energetické zdroje s využitím solárnej energie. Ostrovné systémy sú fotovoltaické elektrárne fungujúce nezávisle od rozvodnej elektrickej siete DS. Energia vyrobená solárnym panelom je s pomocou solárneho regulátora transportovaná a skladovaná v akumulátoroch. Následne potom môže byť spotrebovaná v spotrebičoch na 24V, alebo s použitím meniča napätia máte tiež možnosť používať akékoľvek spotrebiče na 240V (televízia, osvetlenie, chladnička a pod.)