ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Elektroinštalácia vo vašom byte alebo dome

BLESKOZVODY
Zrealizujeme bleskozvod k vášmu domu

ELEKTROPORUCHY
Opravíme aj neopraviteľné elektrické poruchy vo vašej domácnosti

MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV
Vymeníme vám bytový alebo domový rozvádzač

PROJEKTOVANIE
Objektov a elektrických prípojok

REVÍZIE
Majte bezpečnosť pod kontrolou

,,MRK,, a ,,RK,,

,,MRK,, MAXIMÁLNA REZERVOVANÁ KAPACITA a ,,RK,, REZERVOVANÁ KAPACITA

 

RK – rezervovaná kapacita – teda koľko sa vždy dá očakávať, že môže sieťou tiecť elektriny. 

Za prekročenie RK dostanete pokutu, ale v prípade núdze je možné ju prekročiť.

 

 

MRK – Maximálna rezervovaná kapacita – najväčší možný tok elektriny sieťou.

K tejto hodnote sú nastavované aj istiace prvky, preto sa nedá prekročiť.

 

RK – rezervovaná kapacita je definovaná čiastočne v Energetickom zákone v PRVEJ HLAVE “PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S ELEKTRINOU” – § 26 “Základné zmluvné vzťahy na trhu s elektrinou” odsek (5) a Vyhláška č. 24/2013 Z. z. ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v PRVEJ ČASTI “Základné ustanovenia” – § 2 “Vymedzenie základných pojmov” odsek 25.

MRK – Maximálna rezervovaná kapacita je definovaná čiastočne v Energetickom zákone v § 26 “Prechodné ustanovenia” odsek (10) a Vyhláška č. 24/2013 Z. z. ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v PRVEJ ČASTI “Základné ustanovenia” – § 2 “Vymedzenie základných pojmov” odsek 15.