ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Elektroinštalácia vo vašom byte alebo dome

BLESKOZVODY
Zrealizujeme bleskozvod k vášmu domu

ELEKTROPORUCHY
Opravíme aj neopraviteľné elektrické poruchy vo vašej domácnosti

MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV
Vymeníme vám bytový alebo domový rozvádzač

PROJEKTOVANIE
Objektov a elektrických prípojok

REVÍZIE
Majte bezpečnosť pod kontrolou

Bleskozvod svojpomocne?

 

Montáž bleskozvodu sa na prvý pohľad javí ako jednoduchá záležitosť,
no pri podcenení tvorby projektu a následnej neodborného riešenia ostane váš majetok a hlavne život nechránený.
 

Či blesk narobí škody?
Pri prechode 100 kilo ampérov cez elektroinštaláciu a pri vzniku teploty okolo 30 000 stupňov Celzia si to asi všetci vieme predstaviť.

bleskozvod

Bleskozvod je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov) ich zvodom do zeme.

Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Pôvodné STN 34 1390 a STN 13401391 platili do októbra 2006 (s prechodným obdobím do 2009). Naposledy vyšla nová norma na STN EN 62305-1 až 4 s platnosťou už od roku 2009 – Ochrana pred statickou elektrinou a prepätím (ďalej len blesk, bleskozvod). Táto norma je asi najzávažnejšia norma, ktorá zmenila pohľad na ochranu pred bleskom. Podstatne zvýšila počet zemničov a sprísnila podmienky zbernej – lapacej sústavy na streche.
Bleskozvod je zariadenie, ktoré musí byť vyrobené z vysoko vodivých kovov, aby dokázal zviesť elektrickú energiu z blesku do zeme.
Pokiaľ je bleskozvod nedostatočne dimenzovaný môže dôjsť pri údere blesku k prechodu nadmernej energie priamo do budovy.
Pri blesku vzniká napätie o úrovni niekoľkých miliónov voltov, ktoré po zásahu vnútorných rozvodov domu vyradia a zničia všetku elektroniku a môžu ďalej ohroziť osoby, ktoré sa v budove nachádzajú.
Teplota, ktorá pri takomto výboji vzniká dosahuje až 30 000 stupňov Celzia, ktorej ťažko odolá aj ten najnehorľavejší materiál.
Je preto nutné tento živel eliminovať bezchybným a správne navrhnutým systémom ochrany pred bleskom LPS (ang. Lightning Protection System).

Dôležitý je projekt

Projektant vypracuje projekt na základe týchto vstupných informácií:

•    stavebné pôdorysy strechy a príslušné rezy riešeného objektu
•    zemný odpor alebo rezistivita pôdy v okolí objektu, prípadne v miestach určených na zapustenie zemničov,
•    požiadavku na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení,
•    stručný popis použitých stavebných materiálov a najmä krytiny

Časti bleskozvodu

1.    Zberné zariadenie - vedenie na zachytenie bleskového výboja s úlohou zabrániť priamemu úderu do budovy objektu
2.    Zvody vytvárajúce vodivé spojenie s uvedeným zberným zariadením až k uzemneniu objektu.
3.    Uzemnenie zabezpečujúce rýchly prechod blesku minimálnym odporom najkratšou cestou do zeme.

Zberné zariadenie

Zberne zariadenie musí zabrániť priamemu úderu blesku do budovy, a preto musí byť umiestnené na povrchu chráneného objektu. Zberné zariadenie sa vyhotovuje na základe architektonického tvaru a stavebného riešenia strechy objektu, pričom na šikmé strechy s krovom sa využíva hrebeňová sústava bleskozvodu vytvorená zberným vedením na hrebeni strechy, prípadne na najvyššej hrane strechy. Dopĺňa sa súbežnými zbernými vedeniami pri presahu okrajov strechy o viac ako 10 metrov. Vyčnievajúce časti strechy sa o patria zbernou tyčou, strojenou alebo typovou v prípade, ak sú kovové, pripoja sa k zbernému vedeniu vrátane všetkých ostatných vodivých častí strechy.

Zvody bleskozvodov

Riešia bez akéhokoľvek prerušenia pripojenie zberného zariadenia cez skúšobnú svorku k uzemneniu objektu najkratšou priamou trasou. K hlavným zásadám inštalácie patrí vedenie po vonkajších stenách (alebo v rúrkach v stenách pri skrytých zvodoch) s umiestnením podľa možnosti v rohoch budovy. Jednotlivé zvody nesmú byť vedené v trasách s priestormi, ktoré sú prístupné ľuďom alebo sú v blízkosti rozvodov elektroinštalácií. Norma stanovuje požadovaný počet zvodov podľa pô dorysných rozmerov a tvarov a najmä podľa výšky objektov vysokých 30 m nad zemou, kde sa vyžaduje zvod na každých 15 m dĺžky obvodu pôdorysu. Pri zvýšených požiadavkách na bezpečnosť možno tento počet zvýšiť na 1,5 až dvojnásobok zvodov. Pri menších objektoch majú byť aspoň dva protiľahlé zvody. Jeden zvod je prípustný iba pri jednopodlažných budovách s obvodom do 40 m a dlhšou stranou do 15 metrov dĺžky.

Uzemnenie bleskozvodu

Každý zvod musí byť pripojený na vlastný zemnič alebo na spoločnú uzemňovaciu sústavu. Funkčnými časťami uzemnenia sú pripojovacie a okružné vodiče uložené v zemi a vlastné zemniče, ktoré môžu byť zostrojené z typizovaných pozinkovaných prvkov tyčových a pásových zemničov alebo náhodných zemničov pozostávajúcich z jestvujúcich vodivých konštrukcií uložených v zemi. Na jednotlivé spôsoby uzemnenia kladie norma požiadavky na prechodové odpory (15 ohmov v prípade samostatných zemničov, 10 ohmiov pri aktívnych bleskozvodoch, 5 až 2 ohmy pri spoločných uzemneniach), v závislosti od druhu a vlastností pôdy. Návrh uzemnenia sa rieši na základe geologických podmienok pôdy v okolí stavby alebo na základe meraní rezistivity pôdy. Zároveň sa kontroluje meraním skutočných hodnôt zemných odporov uzemnenia pri revíziách celého zariadenia bleskozvodu.

zvod

Aktívne bleskozvody

V praxi sa z dôvodu cenovej náročnosti využívajú pri väčších, rozsiahlejších budovách a objektoch. Cena napríklad hlavice s tyčou stoji cez 2000 €. Ak sa chráni objekt triedy A s nebezpečenstvom výbuchu resp. požiaru tak bleskozvod musí obsahovať počítadlo zásahov a po každom zásahu budete potrebovať revíziu za cca 100 €. Polomer ochrany rodinného domu je bohato predimenzovaný na vzdialenosť polomeru cirka 50 metrov to však v praxi môže znamenať že ak by mal blesk udrieť niekde v tejto vzdialenosti tak si ho jednoducho aktívny bleskozvod pritiahne.