ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Elektroinštalácia vo vašom byte alebo dome

BLESKOZVODY
Zrealizujeme bleskozvod k vášmu domu

ELEKTROPORUCHY
Opravíme aj neopraviteľné elektrické poruchy vo vašej domácnosti

MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV
Vymeníme vám bytový alebo domový rozvádzač

PROJEKTOVANIE
Objektov a elektrických prípojok

REVÍZIE
Majte bezpečnosť pod kontrolou

Stará elektroinštalácia vs. súčasné požiadavky

 

 Stará elektroinštalácia vs. súčasné požiadavky elektroinštalácie

So zvyšujúcou sa životnou úroveňou, narastá aj počet elektrických spotrebičov v domácnostiach a s nimi aj požiadavky týkajúce sa elektroinštalácie. 

Nárast spotreby elektrickej energie podporujú aj tzv. veľké elektrické spotrebiče ako sú elektrické sporáky, bojlery a vykurovacie telesá. 

Elektroinštalácie, ktoré slúžia na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách
a ktoré zabezpečujú napájanie elektrických spotrebičov, musia spĺňať stanovené predpisy, najmä z pohľadu bezpečnosti.
 

Pri novej výstavbe musí už samotná projektová dokumentácia zohľadňovať vždy najaktuálnejšie predpisy a požiadavky.

Elektrické obvody, ktoré boli navrhované pred desiatkami rokov, nerátali so všetkými výdobytkami modernej  techniky. Práve to môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

Ak kupujete dom alebo byt, ktorý je starší ako 10 rokov, je namieste zrevidovať všetky elektrické rozvody. Je potrebné skontrolovať izoláciu káblov, či sú v poriadku a taktiež zistiť, v akom stave nechal elektroinštaláciu predchádzajúci majiteľ.

Pred 25 rokmi sa používali hliníkové vodiče. Avšak hliník má horšiu mernú vodivosť, ľahko sa “zlomí”, napr. vo vypínačoch a zásuvkách sa pod skrutkami časom uvoľňuje. Pri nedostatočnom spoji vzniká teplo (väčší prechodový odpor), neskôr “iskrište” a až požiar.

Dnes sú nároky na použité materiály a spôsob vyhotovenia podstatne prísnejšie. Inštalovanie hliníkových vodičov vo vnútorných rozvodoch elektroinštalácie, aké bolo kedysi, je dnes už zakázané!

Materiál vodičov a inštalačných rúrok musí byť taký, aby sa v prípade požiaru nimi nemohol šíriť oheň. Čoraz častejšie sa však môžeme stretnúť so spojmi realizovanými pomocou priestorovo úspornejších bezskrutkových svoriek tzv. WAGO svoriek.

Zvýšené nároky a množstvo spotrebičov

V minulosti neboli automatické práčky, umývačky riadu, mikrovlnné rúry ani chladničky s mrazákom. No časy sa zmenili a v súčasnoti tieto spotrebiče majú v byte najväčší odber elektrického prúdu, nehovoriac o elektrických radiátoroch.

Tento príkon musíme mať na pamäti pri dimenzovaní elektroinštalácie a prispôsobiť mu prierezy vedení i veľkosti ističov.

Ak by sme odber v istej chvíli neúmerne zvýšili (napríklad zapnutím väčšieho počtu spotrebičov) a toto zvýšenie by trvalo určitý čas, pravdepodobne by ističe zareagovali a odpojili príslušný obvod inštalácie.

Ak však nemáme elektroinštaláciu správne nadimenzovanú alebo sme v nej robili neodborné zásahy, môžu sa prehriať a zničiť vodiče. Dimenzovanie vedení a istenia sa odvíja od štandardných hodnôt súčasného príkonu bytu. Tu rozlišujeme tri kategórie stupňa elektrifikácie:

  • A pre bytové jednotky s elektrickým osvetlením a zásuvkami,
  • B pre bytové jednotky s elektrickým ohrevom vody a/alebo varením,
  • C pre bytové jednotky s elektrickým vykurovaním.

Rozdiel v predošlej a súčasnej elektroinštalácii je aj v elektro rozvodoch. V tých starých sa používali pri zásuvkách 1,5mm2 Al a svetlách 1mm2 vodiče. No vzhľadom na súčasnú legislatívu a normy EÚ je potrebné používať priemer medeného vodiča na zásuvkové obvody 2,5mm a na svetelné obvody 1,5mm.

Nová elektroinštalácia Vám zaručí bezpečnosť

Aj vďaka tomu, že v rozvádzači je nainštalovaný prúdový chránič a predpaťová ochrana. Pri reálnom dotyku človeka so živou časťou elektro zariadenia, prúdový chránič vypne spotrebič rýchlejšie, než by Vám elektrický prúd stihol ublížiť. Predpaťová ochrana ochráni vás a vaše spotrebiče pred predpaťím.

Novou elektroinštaláciou zabezpečíte spoľahlivý chod spotrebičov a zamedzíte tak prípadnému požiaru.

Pri výmene elektroinštalácií je potrebné dobre zvážiť aj vhodný výber komponentov – zásuvky, vypínače, ističe a pod. Tak ako v rôznych iných odvetviach, aj tu nájdeme komponenty rôznej kvality.

Rekonštrukcia starej elektroinštalácie

V súčasnosti už vodiče a káble nekrižujú steny náhodne ako kedysi. Vedenia prednostne umiestňujeme do tzv. elektroinštalačných zón. Takto približne vieme, kde sa v stenách nachádzajú skryté vedenia, čo oceníme napríklad pri vešaní obrazov či poličiek.

Všetky vedenia realizujeme v sústave TN-S. To znamená, že pri jednofázových obvodoch použijeme trojžilové káble (alebo alternatívne jednožilové vodiče) s krajným (čiernym), neutrálnym (svetlomodrým) a ochranným (zelenožltým) vodičom, pri trojfázových obvodoch päťžilové káble.

Sústava TN-S je podmienkou aj na nasadenie prúdového chrániča, ktorého použitie je v určitých prípadoch predpísané (napríklad zásuvka v kúpeľni). V kúpeľniach existujú špeciálne požiadavky na umiestnenie a vyhotovenie vedení, spínačov, zásuviek a ďalších spotrebičov.

Ak sú elektromery umiestnené pôvodne vnútri bytu alebo domu, pri rekonštrukcii dodávateľ elektriny prísne vyžaduje umiestniť nový elektromerový rozvádzač na verejne prístupnom mieste. V prípade rodinných domov to zvyčajne nie je veľký problém, nanajvýš pocítime zvýšené finančné nároky na prerobenie prípojky či hlavného domového vedenia.

V bytových domoch sa dajú elektromery umiestniť na spoločných chodbách. To je určitým kompromisom, lebo aj spoločné chodby sa zatvárajú pred vstupom zvonka. Vývoj v tejto oblasti smeruje k tomu, že v budúcnosti sa elektromery budú odčítavať diaľkovo.

Revízia elektroinštalácie

Dá sa povedať, že elektroinštalácia slúži dobre vtedy, ak si jej prítomnosť neuvedomujeme a používame elektrické spotrebiče bez toho, aby sme boli akokoľvek obmedzovaní.

No aj skryté nedostatky, prípadne zanedbania bezpečnostných predpisov predstavujú potenciálne ohrozenie, v lepšom prípade iba možný zdroj porúch.

Ak chceme zistiť skutočný stav elektroinštalácie v domácnosti i to, či spĺňa požiadavky noriem, môžeme sa obrátiť na revízneho technika. Ten na základe vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky zistí prípadné nedostatky a takisto poradí, ako môžeme tieto poruchy odstrániť.

Revíziu elektroinštalácie netreba podceňovať. Nie je to len zdrap papiera, ako si mnohí myslia. Revízia v bytových domoch je zo zákona potrebná každých 5 rokov!

Práve vďaka nej sa môžeme vyhnúť situácii, že v prípade skratu a následnej škody, Vám poisťovňa neuhradí vzniknutú škodu!

Pravidelnými revíziami môžme predísť krízovým situáciám. Tiež sa budeme môcť spoľahnúť na to, že naša elektroinštalácia je plne funkčná a pripravená splniť všetky naše (primerané) nároky.  

Konec formuláře