ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Elektroinštalácia vo vašom byte alebo dome

BLESKOZVODY
Zrealizujeme bleskozvod k vášmu domu

ELEKTROPORUCHY
Opravíme aj neopraviteľné elektrické poruchy vo vašej domácnosti

MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV
Vymeníme vám bytový alebo domový rozvádzač

PROJEKTOVANIE
Objektov a elektrických prípojok

REVÍZIE
Majte bezpečnosť pod kontrolou

El. prípojka svojpomocne?

 

Elektrická prípojka podľa nových noriem (STN 33 3320:2002) musí byť verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak aby pracovníci Energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera. 

Postup:

Najlepšie je ak si najprv vybavíte žiadosť o pripojenie k tej vám bude potrebné: príslušné tlačivo ktoré môžete nájsť na stránkach lokálnej distribúcie, katastrálnu mapu a mapu širších vzťahov.

Odporúčame keď je v nej bude zakreslený náčrt, na ktorom mieste chcete viesť elektrickú prípojku. Týmto krokom si viete ušetriť čas a ušetriť si nepríjemné komplikácie.

Na elektrickú prípojku potrebujeme projekt, ten môže vytvoriť buď projektant, revízny technik alebo inak odborne spôsobilá osoba.
Projektová dokumentácia obsahuje Technickú správu, Výkresovú časť a Protokol o určení vonkajších vplyvov. Podľa tejto projektovej dokumentácie sa vyhotoví elektrická prípojka.

Technická časť prípojky pre rodinný dom

Začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí sa prípojkovou skriňou, ktorá musí byť vyhotovená podľa normy STN 35 9754.


Na stĺpe verejného rozvodu sa vyhotoví prípojková skriňa, od ktorej vedie vodič smerom k elektromeru.
Vodič sa najčastejšie používa hliníkový AYKY 16mm2 až 35mm2.

Pozor na zhotovenie elektrickej prípojky medeným vodičom!
V dnešnej dobe niektoré energetiky toto vyhotovenie nedovoľujú!

Hlavne z technického dôvodu množstvo elektrikárov si neuvedomuje ak spája medený a hliníkový vodič, nastáva elektro-chemická reakcia a môže to spôsobiť veľké problémy dokonca až požiar. Energetické podniky si týmto pádom takmer všetko prispôsobujú na pripojenie hliníkových vodičov.


Elektromerový rozvádzač musí byť vyhotovený v oplotení alebo na hranici pozemku tak aby bol kedykoľvek prístupný! Stredové okienko elektromera musí byť vo výške 1,5 až 1,7m.
Vodič sa musí viezť v príslušnej hĺbke ale je dobré ak je v nemrznúcej hĺbke ( 80 cm ) v pieskovom lôžku, na ktorom je položená buď tehla alebo výstražná fólia.
Elektromerový rozvádzač musí byť uzemnený a jeho zemný odpor nesmie presahovať 5 Ohm. Uzemnenie sa vykonáva pomocou pásoviny, ktorá sa kladie na dno výkopu v dostatočnej vzdialenosti od silového vodiča, najčastejšie počas celej dĺžky a v niektorých prípadoch sa aj spája s Hlavnou Uzemňovacou svorkou v dome. Čím vznikne pospájanie na rovnaký potenciál.
Z elektromerového rozvádzača sa následne vedie vodič do Hlavného Rozvádzača v dome, ktorý už môže byť medený a spravidla to býva o stupeň menší prierez ako hliníkový vodič.

Po zhotovení technickej časti je potrebné vykonať Odbornú Prehliadku a Odbornú Skúšku ( Revíziu ). Tú vyhotoví Elektrotechnik Špecialsta ( Revízny Technik), ktorý po obhliadke a meraní všetkých potrebných veličín spíše správu.

Následne s celou projektovou dokumentáciou a revíznou správou požiadate miestnu Energetickú distribúciu o pripojenie do siete.

 

Norma STN 33 3320, ktorá definuje navrhovanie, zriaďovanie a rekonštrukcie elektrických prípojok. Stanovuje podmienky na pripojenie elektrických prípojok na rozvodné zariadenia dodávateľa elektriny. Elektrická prípojka začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu elektrickej energie smerom k odberateľovi. Vodiče vzdušného vedenia, v prípade káblového vedenia aj kábel sú súčasťou zariadenia dodávateľa elektrickej energie. Za elektrickú prípojku sa považuje iba káblové vedenie (zvod po podpernom bode) vrátane istiacej prípojkovej skrine umiestnenej na podpernom bode, ostatná časť vedenia sa považuje za elektrický prívod.

Elektrickú prípojku zriaďujú na svoje náklady rozvodné závody, elektrický prívod od istiacej prípojkovej skrine na podpernom bode, po pripojenie do budovy si musí odberateľ zhotoviť na svoje náklady. Svorky, akéhokoľvek vyhotovenia resp. odbočné spojky, akejkoľvek konštrukcie sú súčasťou prípojky.

V priebehu predprojektovej prípravy je nutné prejednať pripojovacie podmienky pre silové zariadenia s dodávateľom elektrickej energie. Pripojovacie podmienky sa musia zohľadniť pri vypracovaní projektovej dokumentácie.

Elektrická prípojka do 1 kV sa končí prípojkovou skriňou.

 

Prípojková skriňa

 

-

hlavná domová poistková skrinka ak je prípojka zhotovená vzdušným vedením (holými vodičmi, izolovanými vodičmi alebo závesným káblom). Musí byť plombovateľná a označená značkou podľa STN IEC 60417 č. 5036 (výstražná značka: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom),

-

hlavná domová káblová skriňa, ak je prípojka zhotovená káblovým vedením. Musí byť plombovateľná a označená značkou (výstražná značka: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom).

 Pre každý objekt sa má zriadiť len jedna elektrická prípojka. Ak je zhotovených viacero prípojok pre jeden objekt, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v každej prípojkovej skrini a dokumentácii elektrického zariadenia.

Prípojkové istiace skrine sa prednostne zhotovujú na podpernom bode alebo na hranici pozemku, výnimočne na objekte v blízkosti hlavného vchodu na verejne prístupnom mieste.

V prípojkovej skrini musí byť istenie minimálne o jeden stupeň vyššie, ako je istenie pred elektromerom. Istenie v prípojkovej skrini je buď závitovými alebo nožovými poistkami.

Zásady voľby istiacich prvkov musia rešpektovať normu [321].

Pre bezpečné vykonávanie obsluhy a prác musí byť pred prípojkovou skriňou voľný priestor minimálnej šírky 0,8 m. V prípadoch ako sú hromadné garáže, záhradkárske osady a pod., môže byť prípojková skriňa nahradená rozvádzačom na verejne prístupnom mieste, v ktorom sú umiestnené elektromery.  Prípojkové skrinky musia byť pripevnené vo výške 250 až 300 cm nad terénom.

V elektromerových rozvádzačoch musia byť pre zaplombovanie upravené tieto prístroje:

-

istič pred elektromerom,

-

svorkovnica elektromera, sadzbového spínača alebo prijímača HDO,

-

ochranná svorkovnica (mostík),

-

ovládacie relé pri skupinovom ovládaní akumulačných spotrebičov,

-

kryt v skriňovom rozvádzači alebo rozvodnici, ktorý oddeľuje živé nemerané časti rozvodu od priestoru pre elektromery.

Pri zhotovení elektrickej prípojky musí byť vyriešený aj prechod zo sústavy TN-C na sústavu TN-S a musia sa dodržať nasledovné zásady:      

-

 

bod rozdelenia nesmie byť z prevádzkových dôvodov realizovaný pred meraním elektrickej energie v plombovateľnej časti elektromerového rozvádzača,

-

 

technické rozdelenie sústavy TN-C na sústavu TN-S musí byť prakticky zrealizované na výstupnej svorkovnici elektromerového rozvádzača nn, alebo v podružnom rozvádzači odberateľovho objektu,

-

 

 

v mieste rozdelenia na sústavu TN-S musí byť zhotovený na prípojnici PE (svorke PE) uzemňovací prívod na uzemňovač s hodnotou uzemnenia max. do 15 Ω, nemusí sa však klásť do zeme viac ako  20 m zemniaceho pásu (napr.: FeZn 30x4 mm, alebo iný rovnocenný uzemňovač). Za bodom rozdelenia sa vodiče PE a N nesmú spájať,

-

rozdelenie je možné realizovať na priereze nie menšom ako 10 mm2  Cu, alebo 16 mm Al,

-

 

v bode rozdelenia musia byť na pripojenie ochranných a neutrálnych vodičov samostatné svorky alebo prípojnice. Vodič PEN musí byť pripojený k svorke alebo k prípojnici na pripojenie ochranného vodiča PE,

-

je výhodné bod rozdelenia TN-C na TN-S realizovať čo najbližšie k vstupnému miestu do budovy.

V každej budove musí byť zhotovené hlavné pospájanie, na ktoré sa musí pripojiť hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka a cudzie vodivé časti ( rozvodné potrubia plynu, vody, ústredného vykurovania a klimatizácie, kovové konštrukčné časti budovy a pod. ).

Prierez vodičov hlavného pospájania nesmie byť menší ako je polovica najväčšieho prierezu ochranného vodiča v inštalácii, pričom minimálny prierez vodičov hlavného pospájania je 6 mm2 a nemusí byť väčší ako 25 mm2 .                                                                                                                                          

Elektrické prípojky podľa spôsobu zhotovenia sa rozdeľujú na:

 

-

prípojky zhotovené vzdušným vedením,

-

prípojky zhotovené káblovým vedením uloženým v zemi,

-

prípojky zhotovené kombináciou oboch spôsobov.

 

Elektrická vzdušná prípojka má byť zhotovená s plným počtom vodičov rozvodného zariadenia dodávateľa elektrickej energie v mieste odbočenia prípojky z izolovaných vodičov, závesných alebo samonosných káblov  ( použitie úložných káblov zavesených na drôte alebo lane je neprípustné ).

Minimálne prierezy vodičov elektrickej vzdušnej prípojky sú AlFe 16 mm2  pri holých vodičoch a 16 mm pri závesných kábloch. Použitie holých vodičov je dovolené len v odôvodnených prípadoch a so súhlasom dodávateľa elektrickej energie. Pri použití iných materiálov alebo inej konštrukcie vodičov (izolované vodiče, medené vodiče a pod.) musia byť zachované také isté elektrické a mechanické vlastnosti vodičov prípojky.        

Elektrické vzdušné domové prípojky nízkeho napätia pre stavby slúžiace na trvalé bývanie s jedným prívodom do dĺžky 30 m od miesta odbočenia z verejného rozvodu sa zriaďujú na náklady dodávateľa elektrickej energie, vrátane istiacej prípojkovej skrinky.

Časť prípojky od posledného podperného bodu (strešníka, konzoly do múra a pod.) do prípojkovej skrine má byť čo najkratšia, prednostne vyhotovená káblom. Kábel ani izolované vodiče nesmú byť prerušované ani nastavované. Pri zriaďovaní novej prípojky musí byť použitá pre kladenie časti prípojky umiestnenej na budove vonkajšia časť obvodového muriva budovy. Pri rekonštrukcii prípojky je možné ponechať pôvodnú časť prípojky ako prívod len vtedy, ak neprechádza vnútornými priestormi budovy a ak sú urobené dostatočné opatrenia k zamedzeniu neoprávneného odberu elektriny. Spodný okraj prípojkovej skrine má byť vo výške 2,5 m až 3 m nad definitívne upraveným terénom.

Prierezy vodičov prípojkových vedení – minimálne prierezy:

-

4 x 16 mm2 Al pri odbočení zo samostatného istiaceho prvku v rozpojovacej skrini,

-

4 x 25 mm2 Al pri odbočení T spojkou.

Pri použití kábla s medenými vodičmi, minimálny prierez je o stupeň nižší.

 

Prípojková skriňa aj v tomto prípade je súčasťou prípojky a umiestňuje sa spravidla na hranici odberateľovej nehnuteľnosti tak, aby jej dvere a odnímateľné kryty káblového priestoru boli na verejne prístupnom mieste. V odôvodnených prípadoch, s písomným súhlasom dodávateľa elektrickej energie, je možné prípojkovú skriňu umiestniť  v blízkosti odberateľovej nehnuteľnosti, ba dokonca aj na vonkajší obvodový múr. Prípojková skriňa pri novobudovanej stavbe musí byť vždy umiestnená na verejne prístupnom mieste. Spodný okraj skrine má byť 0,6 m nad definitívne upraveným terénom. Ak sa na pripojenie objektu použije elektromerový rozvádzač s prípojkovou skriňou, je potrebné dodržať ustanovenie čl. 4.6.8 normy [304], aby najmenšia výška stredu okienka elektromera bola 0,7 m nad definitívne upraveným terénom. Pri odbočení káblovej prípojky zo vzdušného vedenia, umiestňuje sa prípojková skriňa na verejne prístupné miesto, môže byť umiestnená na podpernom bode vzdušného vedenia vo výške 2,5 až 3 m. Kábel na podpernom bode musí byť do výšky minimálne 2,5 m chránený ochrannou rúrkou proti mechanickému poškodeniu. V mieste zaústenia kábla do ochrannej rúrky musia byť vykonané opatrenia proti zatekaniu vody.

 

Menovitý prúd ističa pred elektromerom – tesne pred elektromerom sa umiestňuje istič s takýmito menovitými hodnotami:

-

pre byt stupňa elektrizácie A je to istič s menovitým prúdom 16 A,

-

pre byt stupňa elektrizácie B istič s menovitým prúdom 25 A,

-

pre stupeň elektrizácie C – podľa príkonu spotrebičov, ktoré sú naraz používané.

Pozn.: stupne elektrizácie bytov: podľa rozsahu elektrických zariadení v bytoch a podľa rozsahu ich používania, norma ČSN (i dnes už neplatná STN) 33 2130 rozdeľovala byty takto:

-

stupeň A

byty, kde sa elektrina používa na osvetlenie a na napájanie elektrických spotrebičov pripojených cez zásuvky pohyblivými prívodmi alebo, ktoré sú pevno pripojené; príkon žiadneho spotrebiča v bytoch stupňa elektrizácie A neprekročí 3,5 kVA,

 

-

stupeň B

vybavenie ako stupeň A a naviac v týchto bytoch (stupeň B) sa na varenie a pečenie používajú elektrické spotrebiče s príkonom nad 3,5 kVA,

 

-

stupeň C

vybavenie bytov ako pri stupni A alebo B a naviac sa v týchto bytoch (stupeň C) na vykurovanie alebo klimatizáciu používajú elektrické spotrebiče, ktorých spotreba je meraná u jednotlivých odberateľov.

Vedenie za elektromerovým rozvádzačom – z elektromerového rozvádzača pokračuje vedenie, ktoré má rovnakú dimenziu ako odbočka od hlavného domového vedenia; vedenie od elektromerového rozvádzača končí v rozvádzači (alebo v bytovej rozvodnej skrinke – rozvodnici, prípadne na rozvodnej doske na ktorej sú istiace prístroje jednotlivých obvodov).

Rozvádzače (rozvodnice) za elektromerom – do rozvádzačov (rozvodníc) za elektromerom sa sústreďujú všetky istiace prístroje (poistky, ističe, chrániče), stýkače, relé, zvončekové transformátory, a pod. Tieto rozvádzače (rozvodnice) je potrebné umiestňovať na mieste suchom a takom ktoré nepodlieha veľkým tepelným zmenám a v ktorom nehrozí ich mechanické poškodenie.